Westerling Mediation in Den Bosch e.o.

Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Partneralimentatie blijft aftrekbaar na afgesproken looptijd

Vaak wordt gevraagd of de partneralimentatie fiscaal aftrekbaar blijft als er langer wordt doorbetaald dan de afgesproken en/of maximale wettelijke looptijd? Het antwoord is ja, mits...
Partneralimentatie, ook wel 'onderhoudsbijdrage' genoemd is voor de betaler een aftrekpost. Voor hem/haar is het en bruto bedrag waarop -net asl bij hypotheernte- belasting teruggevraagd kan worden. Voor de ontvanger is het inkomen en die betaalt er dus inkomstenbelasting over.
Wettelijk zijn er maximale termijnen vastgesteld voor de duur van de periode waarin iemand alimentatieplichtig is. Dat is zogenaamde 'regelende wetgeving'. Je mag er dus van afwijken en zelf in het echtscheidingsconvenant iets anders afspreken. Dan is de termijn die in het convenant staat de periode waarin alimentatieplicht geldt.
Mocht na afloop van de wettelijke periode en/of afgesproken termijn er besloten worden om toch langer door te gaan met het betalen van een onderhoudsbijdrage dan kan dat. De aftrekbaarheid blijft van kracht mits er aan één van de volgende voorwaarden voldaan wordt:

Aftrekbaarheid partneralimentatie
  1. De rechter bekrachtigd een langere periode middels een beschikking;
  2. Partijen leggen de afspraken schriftelijk vast in een overeenkomst.

Mocht bovenstaande in uw situatie van toepassing zijn, neem dan zeker even contact met ons of een andere mediator op. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een goede overeenkomst zodat de aftrekbaarheid toepasbaar blijft. Het in onderling overleg -via een mediator- regelen is een stuk goedkoper dan de gang naar de rechter te moeten maken.


Meer inhoudelijke uitleg over de fiscaliteiten bij partneralimentatie

Fiscaliteiten bij partneralimentatie

 

‘Indien de wettelijke termijn voor de onderhoudsverplichting door de rechter wordt verlengd of als partijen zelf verlenging overeenkomen, wijzigt de fiscale behandeling van de termijnen niet ten opzichte van de situatie zoals deze bestond vóór het verstrijken van de wettelijke termijn voor het betalen van alimentatie. De periodieke betalingen blijven dan bij de ontvanger op grond van art. 3.100 Wet IB 2001 belastbaar als inkomsten in de vorm van belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. Daartegenover blijven die betalingen bij de alimentatiebetaler op grond van art. 6.1 Wet IB 2001 aftrekbaar als uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. Als na ommekomst van de wettelijke termijn op volstrekt vrijwillige basis, dat wil zeggen zonder rechterlijk vonnis of een afspraak tussen partijen, de alimentatie wordt doorbetaald, is geen sprake meer van inkomsten respectievelijk uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. Zoals door de Staatssecretaris van Financiën op 15 oktober 1987 in een mondeling overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 19295, nr. 24, blz. 3) is gezegd, moet, als na ommekomst van de wettelijke termijn de betalingen met een zekere periodiciteit blijven plaatsvinden, evenwel worden aangenomen dat partijen een mondelinge overeenkomst hebben gesloten en blijven de betalingen eveneens aftrekbaar als persoonlijke verplichtingen. Onder de Wet IB 2001 zijn de betalingen aftrekbaar als uitgaven voor onderhoudsverplichtingen. In dat geval blijven de uitkeringen ook bij de ontvanger in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001In bovenstaand besluit staat samengevat dat als partneralimentatie wordt betaald na de wettelijke termijn én:

>dit is door de rechter bepaald: aftrek bij betaler/belast bij ontvanger
>dit zijn partijen schriftelijke zo overeengekomen: aftrek bij betaler/belast bij ontvanger 

Wordt er echter partneralimentatie betaald zonder rechterlijke beschikking of zonder overeenkomst, dan kan de aftrek/belastbaarheid in het geding komen. Hiervoor geldt weer een uitzondering als de betalingen met een bepaalde regelmaat in tijd en in hoogte blijven plaatsvinden. Hieruit zou dan een mondelinge overeenkomst tussen partijen blijken. Op basis van genoemd besluit vervalt de aftrek/belastbaarheid daarom uitsluitend indien na afloop van de afgesproken of door de rechter bepaalde termijn incidenteel en onregelmatig bedragen naar de ex-partner worden overgeboekt. Dit zal in de praktijk slechts in zeer incidentele gevallen voorkomen.

Aftrekbaarheid alimentatie als je nog hetzelfde adres hebt?

De Belastingdienst neemt sinds kort een ander, soepeler, standpunt in over aftrekbaarheid van partneralimentatie. Ook als ex-partners na de scheiding nog op hetzelfde adres blijven wonen en derhalve fiscaal partners blijven, is er aftrekbaarheid en belastbaarheid van (een afkoopsom van) partneralimentatie. Dit standpunt is positief! In deze periode worden immers veel scheidende stellen geconfronteerd met de krappe woningmarkt waardoor ex-partners vaak noodgedwongen bij elkaar moeten blijven wonen. Het is ongewenst dat dit tot fiscale knelpunten zou kunnen leiden.