Bezwaar tegen een beslissing van de overheid?

Bent u het niet eens met een overheidsbeslissing? Soms kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit door een bezwaarschrift in te dienen bij de overheidsorganisatie die de beslissing heeft genomen. Een bezwaarschrift moet ingediend zijn binnen 6 weken nadat de beslissing is verzonden.

Wanneer is bezwaar maken mogelijk?

U kunt in de volgende situaties bezwaar maken:

  • U bent het niet eens met de beslissing op uw eigen aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning heeft aangevraagd en de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
  • U bent het niet eens met een beslissing op een aanvraag van iemand anders. De aanvraag moet ook betrekking hebben op u. Uw buren hebben bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwen gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen die verbouwing omdat deze de zon wegneemt.
  • U heeft nadelige gevolgen van een beslissing van een overheidsorganisatie. Bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u onvoldoende naar werk zoekt.

    Tekst afkomstig van: www.rijksoverheid.nl

Waaraan moet het bezwaarschrift voldoen?

Om bezwaar te maken moet u een bezwaarschrift indienen. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met een beslissing. In de brief moet het volgende staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum;
  • uitleg van het besluit waartegen u bezwaar maakt (sommige organisaties vragen om een kopie van dit besluit);
  • waarom u het niet eens bent met het besluit en dus bezwaar maakt;
  • uw handtekening.

Het bezwaarschrift moet u indienen bij de overheidsorganisatie die de beslissing heeft genomen. En binnen 6 weken nadat de beslissing is genomen.

Tekst afkomstig van: www.rijksoverheid.nl

Behandeling bezwaar

Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, neemt de overheidsorganisatie dit in behandeling. Binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn krijgt u een beslissing op uw bezwaar. Behalve als dit van tevoren anders is vermeld. Lukt het niet binnen de gestelde tijd, dan hoort u dit op tijd.

Tekst afkomstig van: www.rijksoverheid.nl


Geen bezwaar mogelijk

Het is niet altijd mogelijk om bezwaar te maken. Soms kunt u in de plaats daarvan administratief beroep instellen. Dit wil zeggen dat u geen bezwaar maakt bij de organisatie die de beslissing nam. Maar u dient uw brief in bij een andere overheidsorganisatie. Bijvoorbeeld bij een minister als de gemeente heeft besloten uw jachtvergunning in te trekken. Onderaan de beslissing staat bij wie u bezwaar of beroep kunt aantekenen.

Het is ook niet mogelijk bezwaar te maken tegen een besluit dat algemene regels bepaalt. Zoals een verbod van de gemeente om op zondag te collecteren.

Kosten procedure

Een bezwaarschriftprocedure kost niets. U bent ook niet verplicht een advocaat te nemen. U mág natuurlijk wel een advocaat inschakelen. Ook kunt u een getuige of deskundige een verklaring af laten leggen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. U kunt het bestuursorgaan vragen om een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt. Krijgt u gelijk en wordt de beslissing van het bestuursorgaan herroepen? Dan moet het bestuursorgaan een deel van uw kosten betalen. U moet uw verzoek om vergoeding overigens doen voordat er een beslissing is op uw bezwaarschrift.

Bron: www.rijksoverheid.nl

En hoe nu verder?

Wat gebeurt er nadat ik bezwaar heb gemaakt?


De overheidsorganisatie moet binnen 6 weken na het einde van de bezwaartermijn een beslissing nemen over uw bezwaar. In uitzonderingsgevallen mag zij langer de tijd nemen. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan.

Tekst afkomstig van: www.rijksoverheid.nl