Conflictbemiddeling volgens Wikipedia

Conflictbemiddeling of mediation is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als een van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Bemiddeling is gezamenlijk door partijen zelf oplossen van een geschil met behulp van een onafhankelijke derde, de bemiddelaar. De benaming bemiddelaar wordt ook wel gebruikt voor iemand die aanbieders en vragers van bepaalde producten of diensten bij elkaar brengt - zie makelaar.

Het doel van conflictbemiddeling is een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoetkomt. De bemiddelaar laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen en ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie.

Conflictenmediator is gevestigd in o.a. Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Oss.
Mediation in Den Bosch, mediation in Eindhoven, mdiation in Tilburg, mediation in Oss.

Verschil tussen bemiddelaar en mediator

(bron: Wikipedia)Van belang is dat in het Nederlands taalgebied onderscheid wordt gemaakt tussen het werk van de bemiddelaar en dat van de mediator: de mediator blijft bewust inhoudelijk op afstand ("lijdelijk") en laat daarmee de conflictpartijen hun geschil zèlf oplossen. Terwijl de bemiddelaar actief en op inhoudsniveau bij de partijen onderzoekt waar de belangen liggen, waar ze botsen en waar de pijn zit, om vervolgens zelf met een inhoudelijk oplossingsvoorstel te komen waartegen partijen ja of nee kunnen zeggen. In vakjargon: de mediator heeft slechts de procesregie in handen, de bemiddelaar heeft ook een groot deel van inhoudelijke regie in handen.
 

Conflictenteller

Hoeveel conflicten zijn er in de wereld? Kijk op de conflictenteller.

Aantal opgeloste conflicten door WesterlingMediation/Conflictenmediator: 410
(tussen 2013-2023)

Kwaliteitsbewaking

Mediators die voldoen aan strenge kwaliteitsvereisten kunnen worden opgenomen in het ADR-register (internationaal), zich aansluiten bij de Raad van Mediators of zich laten opnemen in het register  van de Stichting Mediatorsfederatie Nederland (MfN; voorheen NMI)

Voordelen mediation

Enkele voordelen van conflictbemiddeling zijn:

 • Conflictbemiddeling is een informele procedure.
 • Conflictbemiddeling is een besloten, vertrouwelijke procedure (geen vuile was naar buiten).
 • Conflictbemiddeling is een snelle en (relatief) goedkope procedure (in vergelijking tot arbitrage of rechtspraak)
 • Partijen hebben een actieve rol en bedenken zelf oplossingen.
 • Communicatiestoornissen worden (bij een geslaagde bemiddeling) weggenomen.
 • Er treedt geen onnodige verdere beschadiging van relaties op.
 • Er is ruimte voor creatieve oplossingen die gericht zijn op de belangen van alle partijen.
 • Er wordt (bij een geslaagde conflictbemiddeling) een gezamenlijke oplossing geformuleerd. Dit geeft een hoge acceptatiegraad en 'win-win'-resultaat.

Rol van de bemiddelaar

(Bron: Wikipedia) Essentieel is het vertrouwen en de geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat tijdens een bemiddelingssessie wordt besproken, niet naar buiten gebracht mag worden.

De partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat de bemiddelaar niet de ene of de andere partij voortrekt. Neutraliteit betekent niet altijd dat de mediator volledig neutraal is. Uitgangspunt is dat de mediator over een geheel traject door beide partijen als onpartijdig en objectief wordt waargenomen.

Verschillende stijlen van mediation

(bron: www.wikipedia.org) Met de sterke toename van het gebruik van mediation en van het aantal mediators heeft zich ook een verscheidenheid in mediationstijlen ontwikkeld, waarin grofweg een driedeling te herkennen valt:

 • evaluerende mediation: de mediator houdt zich actief met de inhoud van het geschil bezig en evalueert ook de gevonden uitkomsten. Deze mediator neemt regie op inhoud en proces. Vergelijkbaar met de eerder genoemde bemiddelaar.
 • faciliterende mediation: de mediator houdt afstand van de inhoud en stuurt wel nadrukkelijk in het proces. Deze mediator neemt geen inhoudelijke regie en wel procesregie. Door die sturing heeft de mediator wel een zekere invloed op de uitkomst van de mediation.
 • transformatieve mediation: de mediator neemt geen inhoudelijke regie en geen procesregie. Het conflict wordt benaderd als een 'crisis in de communicatie'. Doel van deze mediation is een negatieve en destructieve interactie te transformeren tot een positieve en opbouwende interactie. Vanuit deze getransformeerde interactie komt een uitkomst die volledig door betrokkenen zelf wordt gedragen.
 • narratieve mediation: het gaat hier om de verhalen die partijen vertellen over hoe volgens hun de werkelijkheid is. Bij narratieve mediation dient er samen een nieuw alternatief verhaal geconstrueerd te worden: een conflictvrij verhaal.


Doe de conflicthanteren - test

Door het doen van de de test op www.123test kun je zien welke conflicthanteringsstijl jij meestal hanteert. Aansluitend kun je lezen welke stijl in welke situatie het beste toegepast kan worden.

Andere vormen

In andere vormen van conflictoplossing (arbitrage of rechtspraak) wordt door een derde (respectievelijk de arbiter of de rechter) een oplossing voorgeschreven. Zij staan boven de partijen, terwijl de mediator tussen de partijen staat. Wel bestaat er een vorm waarbij afgesproken wordt dat de mediator een beslissing kan nemen. Deze vorm heet MedArb

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling is een dienstverlening met het oog op het tot stand brengen van een regeling omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast die geheel of ten dele uit een kredietovereenkomst voortvloeit.

Ook hier kan WesterlingMediation/Conflictenmediator u behulpzaam zijn.

Conflict (onenigheid)

Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen.

Het is een onopgeloste tegenstrijdigheid. Conflicten kunnen optreden tussen mensen, organisaties en landen.
(bron: www.wikipedia.org)

Conflictbeheersing

Bij een conflict is het belangrijk dat het conflict zo snel mogelijk beheersbaar gemaakt wordt. Er kan door een van de partijen de gang naar de rechter gemaakt worden, maar een andere en vaak veel betere oplossing is bemiddeling.
De mediator neemt u hierin bij de hand.

Bruikbaarheid van bemiddeling

(bron: www.wikipedia.org)
Bemiddeling is alleen mogelijk als aan de volgende punten voldaan wordt:

 • Twee of meer partijen hebben een geschil dat ze niet (meer) zelf kunnen oplossen.
 • De communicatie tussen de partijen is - soms ernstig - verstoord, zodat een gesprek onmogelijk is geworden.
 • Geen van de partijen is in staat om zijn eigen wens zonder de andere partij te realiseren, ook niet met behulp van een externe autoriteit.
 • Partijen zijn in principe bereid om afspraken te maken met de andere partij. (Als een partij de totale onderwerping of vernietiging van de andere partij wenst en niet met minder genoegen neemt, heeft bemiddeling geen zin.).
 • Er is een bemiddelaar beschikbaar die voor beide partijen aanvaardbaar is.
 • Partijen willen hun conflict niet in de openbaarheid (voor de rechter) brengen

Mediators gespecialiseerd in echtscheidingen/familieconflicten en arbeidsconflicten, gevestigd in Eindhoven, Den Bosch, Oss en Tilburg.