Scheiden hoeft geen kapitalen te kosten

Een echtscheiding hoeft geen kapitalen te kosten als beide partners er samen goed uit willen komen. Een ander verhaal wordt het als dat niet lukt en het uitdraait op een vechtscheiding. De kosten lopen dan als snel op naar 5000 euro tot soms wel 20.000 euro of meer. Het grootste deel van dat geld bent u kwijt aan advocaten.

Los het op met een mediator!

Indien partijen er samen uit willen komen, is het verstandig om zo spoedig mogelijk met een gespecialiseerde mediator te gaan praten. Die kan het hele proces begeleiden en zorgen dat alles voldoet aan wettelijke regels. Belangrijkste is natuurlijk dat de mediator er voor zorgt dat de communicatie tussen beide partijen goed blijft verlopen.

Je bent al gescheiden? Denk dan eens aan een update (APK) gesprek.

Wat kost het?

Scheiden met behulp van een mediator is veel minder duur dan scheiden met ieder een eigen advocaat. Bovendien kun je de kosten van een mediationtrajekt beinvloeden door meer of minder zelf te doen. Een mediationtrajekt kost gemiddeld tussen de 750 tot 2000 euro (= totaalbedrag voor 2 pers.).

Naar de rechtbank?

Indien je in gemeenschap van goederen getrouwd bent of onder huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, is het uiteindelijk de rechter die een 'beschikking' af moet geven. De mediator regelt dit allemaal voor jullie.
De kosten voor het rechtbanktrajekt bedragen ongeveer 600 euro (griffierecht, procureur etc.)

Convenant opstellen

Samen met de mediator stelt u een convenant op. Dat wordt door beide partijen ondertekend. In het convenant worden alle afspraken tussen partijen vastgelegd. De rechter neemt het convenant op in zijn beschikking. Wij kijken ook naar de mogelijkheden die je hebt m.b.t. hypotheek en huis, maar zijn niet 'verbonden' aan een bank en jij kiest dus helemaal vrij.

Ouderschapsplan 

Zijn er minderjarige kinderen geboren tijdens het huwelijk en zijn die nog minderjarig dan dient er een ouderschapsplan te komen. Hierin worden alle afspraken opgenomen die u met elkaar maakt om er zeker van te zijn dat de opvoeding, verzorging en welzijn voor de kinderen goed geregeld blijft.

Vragen over uw echtscheiding? Plan -gratis en vrijblijvend een gesprek in met één van onze gespecialiseerde mediators.

Open brief aan gescheiden ouders

(een initiatief van Villa Pinedo die kinderen van gescheiden ouders aan het woord laat)

Aan alle gescheiden ouders van Nederland

Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. `Wij ‘ zijn de 70.000 kinderen per jaar die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op die dag wordt alles wat veilig en vertrouwd was ineens anders. Veel van ons moeten verhuizen, naar een andere school, wennen aan jullie nieuwe liefdes en in het ergste geval 1 van de ouders heel erg missen. En dat doet pijn...


Kinderen van gescheiden ouders
De vier meest genoemde redenen om te scheiden

4 redenen om te scheiden

De 4 meest voorkomende redenen om te scheiden

Scheiden is tegenwoordig bijna net zo normaal als bij elkaar blijven. De helft van de huwelijken sneuvelt, maar wat zijn de belangrijkste redenen om uit elkaar te gaan? De universiteit van Kopenhagen deed navraag bij bijna 2.400 mensen die net gescheiden waren.

Gebrek aan intimiteit
Zo'n 47 procent van de ondervraagden gaf aan weinig meer te voelen voor hun partner en wegens een gebrek aan intimiteit uit elkaar te gaan.

Slechte communicatie
Goed communiceren is een cruciaal voor een goede relatie. Bij 44 procent van de ondervraagden is dat dan ook wat er misging in hun huwelijk.

Gebrek aan respect en vertrouwen
Als je geen respect meer hebt voor de ander of diegene niet meer vertrouwt, is het vrij snel gedaan met de liefde.

Uit elkaar groeien
Het is een cliché, maar toch gaven veel koppels als reden voor hun echtbreuk dat ze uit elkaar waren gegroeid.

Bron: welingelichtekringen.nl

Tip: Wijzig DigiD na scheiding!

Het is belangrijk om na de scheiding DigiD en andere inlogcodes te veranderen. Vaak worden gegevens met partners gedeeld. Uw ex kan dan wellicht nog inloggen en gegevens wijzigen. Uit recente rechtszaken waarin betoogd werd dat ten onrechte gebruik werd gemakt van inloggevens gaf de rechter aan dat het 'eigen verantwoordelijkheid' betreft en 'schade' niet te verhalen is op de ander.

Verander DigiD na scheiding!

Verander inlogcodes na uw scheiding!

Uitleg van woorden en termen die je bij een echtscheiding tegen kan komen

woordenboek echtscheiding

akte van berusting: schriftelijke verklaring waarin staat dat iemand zich neerlegt bij een rechterlijke uitspraak
alimentatie (kinder- en/of partneralimentatie) : bijdrage in de kosten van levensonderhoud, meestal voor de ex-partner of voor een kind
behoefte: wat de ex-partner of het kind volgens de rechter werkelijk nodig heeft en waarvoor hij of zij niet zelf kan zorgen (term uit het alimentatierecht)
betekening: officiële uitreiking van een rechterlijke beslissing
boedelverdeling: verdeling van de goederen die tot het huwelijks- of partnerschapvermogen behoren
conversie: omzetting van het recht op het verevende deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder nabestaandenpensioen in een zelfstandig ouderdomspensioen voor de ex-partner die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd
einddatum huwelijk of geregistreerd partnerschap: de dag waarop de echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, dan wel de dag waarop ontbinding van huwelijk na scheiding van tafel en bed in die registers is ingeschreven
formulier melding pensioenfonds: mededeling van scheiding i.v.m. verdeling van ouderdomspensioen
gewaarmerkte kopie: kopie van een officieel stuk, dat door de gemeente, advocaat, de notaris of een buitenlandse autoriteit van een handtekening of een officieel stempel is voorzien
goederen: 'onroerende goederen' zijn o.a. huizen en bedrijfspanden. 'Roerende goederen zijn zaken als de auto, inboedel en rechten. Naast zaken zijn er ook rechten (bijv. auteursrechten en aandelen)
huwelijkse voorwaarden: schriftelijke afspraken die voor of tijdens het huwelijk bij de notaris worden gemaakt over wat wel en niet in het huwelijksvermogen valt
huwelijksouderdomspensioen: ouderdomspensioen dat tussen huwelijkssluiting en echtscheiding of scheiding van tafel en bed is opgebouwd.
huwelijksvermogen: bezittingen en eigendommen van echtgenoten samen
• indexeringondergrens: jaarlijkse aanpassing op basis van de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS
indexering recht op uitbetaling: periodieke bijstelling van het pensioen op basis van de algemene loonontwikkeling, in die typen pensioenregelingen waarin het salaris van invloed is op de hoogte van het pensioen
koude uitsluiting: huwelijkse of partnerschapvoorwaarden waarin iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten.
lijfrente: uitkering die op een afgesproken tijdstip begint en eindigt met de dood van de rechthebbende
• nabestaanden pensioen: uitkering aan nabestaanden. Vroeger werd dit weduwen- en weduwnaarspensioen genoemd
Partnerschapvoorwaarden: schriftelijke afspraken die voor of tijdens het geregistreerd partnerschap bij de notaris worden gemaakt over wat wel en niet in het partnerschapvermogen valt

Partnerschapouderdomspensioen: ouderdomspensioen dat tussen de sluiting van het geregistreerd partnerschap en scheiding is opgebouwd.
Partnerschapvermogen: bezittingen en eigendommen van partners samen
pensioenarrest: uitspraak van de Hoge Raad van 27 november 1981
pensioenbreuk: situatie waarin het reeds opgebouwde pensioen na wisseling van baan niet meer wordt verhoogd, onder invloed van latere loonstijgingen
pensioenuitvoerder: pensioenfonds of verzekeraar die ouderdomspensioen uitkeert
recht op uitbetaling: deel van het huwelijks- of partnerschapouderdomspensioen dat bestemd is voor de ex-partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd
registers van de burgerlijke stand: officiële registers bij elke gemeente van geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap en overlijden
scheidingsconvenant: schriftelijke afspraak tussen twee echtgenoten met het oog op een scheiding
scheiding van tafel en bed: uitspraak van de rechter waarbij de verplichting van echtgenoten om samen te wonen is opgeheven en boedelverdeling plaatsvindt
standaardverdeling: verdeling waarbij elke ex-partner de helft krijgt van het ouderdomspensioen, dat tussen huwelijks- of partnerschapsluiting en echtscheiding of scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap is opgebouwd
vereveningsgerechtigde: ex-partner die het ouderdomspensioen niet zelf heeft opgebouwd
vereveningsplichtige: ex-partner die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd
vordering: het opeisen van een recht
waarde-overdracht: overdracht van de waarden van reeds opgebouwd pensioen, van de pensioenuitvoerder van de ene werkgever naar die van een volgende werkgever

Bron: https://www.mediationrivierenland.nl/pensioen

Raad van Mediators/WesterlingMediation

Contact

Peter Westerling

Daviottenweg 40
5222 BH 's-Hertogenbosch
Vestigingen in: Arnhem, Breda, Eindhoven, Tilburg, Tiel.

Mediators gespecialiseerd in echtscheidingen/familieconflicten en arbeidsconflicten, gevestigd in Eindhoven, Den Bosch, Oss en Tilburg.