Erfrecht in samengstelde gezinnen

Indien u na een echtscheiding of overlijden van uw partner een nieuwe huwelijkspartner vindt dan is dat voor u fijn moment. Maar let wel op de gevolgen als u beiden kinderen uit een vorige relatie heeft en een van u beiden komt te overlijden!

Wettelijk erfrecht en rente
Stel uw partner is overleden. Uit uw huwelijk met hem/haar zijn 2 kinderen geboren. Na 5 jaar krijgt u een nieuwe relatie en besluit opnieuw te trouwen. Uw nieuwe partner heeft ook 2 kinderen uit een eerder huwelijk.
Onverhoops overlijdt na 10 jaar uw nieuwe partner.
Op grond van het wettelijk erfrecht (dus bij overlijden zonder testament) erft u alle bezittingen en schulden van uw echtgeno(o)t(e). De kinderen van deze "neiuwe" echtgenoot krijgen een rentedragende vordering op u. Zo’n vordering en ook de eventuele rente hoeft pas te worden betaald als u overlijdt, failliet wordt verklaard of in de wettelijke schuldsanering terechtkomt.
Laten we even aannemen dat de totale erfenis 300.000 is. Biede kinderen van uw tweede overledn echtgeno(o)t(e) hebben dan een vordering op u van 100.000 euro. De te vergoeden rente daarop is gelijk aan de wettelijke rente (nu: 2%) verminderd met 6%. Omdat het verschil (2% min 6%) negatief is, hoeft er dan momenteel geen rente te worden vergoedt. Maar als de wettelijke rente bijvoorbeeld 8% wordt, moet u dus (8% min 6%) 2% rente per jaar vergoeden. Zo kan de vordering van de kinderen van uw tweede echtgeno(o)t(e), elk jaar dat u leeft, steeds groter worden.

Stel: u leeft 20 jaar langer dan uw tweede echtgeno(t)(e), dan hebben zijn/haar kinderen bij uw overlijden dus recht op hun erfdeel vermeerderd met 40% rente (2% x 20 jaar). Per kind gaat het dan om 240.000 euro. Die vordering en rente gaat dan ten koste van uw vermogen en daarmee wordt bij uw overlijden uw nalatenschap kleiner. Voor ùw kinderen geboren uit een eerdere relatie, resteert dan nog slechts een kleine erfenis of helemaal niets indien uw vermogen minder is dan 480.000 euro. Het grootste gedeelte van uw vermogen gaat dan namelijk niet naar uw eigen kinderen, maar naar de kinderen van uw tweede echtgeno(o)t(e).
Een voorbeeld:

Dergelijke onbedoelde situaties zijn te voorkomen door het maken van een testament waarbij de rente kan worden aangepast en/of u over en weer elkaars kinderen tot erfgenaam kunt benoemen zodat er geen scheve verhoudingen ontstaan.

Erfbelasting
Bedenk daarnaast ook dat ondanks het feit dat de kinderen op hun erfenis moeten wachten, er door u als langstlevende wèl direct erfbelasting (successierecht) over zo’n toekomstige verkrijging aan de Belastingdienst moet worden betaald. Als daarvoor niet voldoende geld beschikbaar is (bijvoorbeeld omdat het geld ‘in de stenen zit’), kan dat bij u tot problemen leiden. Een goed testament kan er voor zorgen dat er minder (en soms zelfs geen) successierecht verschuldigd is.

Bovenstaande informatie is afkomstig van: IJsseloevers Notarissen, voor méér informatie kijk op www.ijsseloevers.nl

Testament

Tijdens de scheiding is het verstandig om ook de testamenten door te nemen. Wellicht staan er zaken in die u na de scheiding niet meer wenselijk acht. Indien u die niet aanpast, blijven ze van kracht.
WesterlingMediation/Conflictenmediator heeft de kennis in huis om hierover te informeren. Indien nodig betrekken we er de notaris bij.
De goedkoopste en snelste manier om van oude testamenten af te komen is om deze te herroepen. Daarmee zegt u feitelijk dat de afspraken niet meer geldig zijn.
Later kunt u dan besluiten een nieuw testamant op te stellen of een laatste wilsbeschikking te maken.
Mocht u met uw testamant aan de slag gaan, let dan goed op met welke notaris u in zee gaat. De tarieven verschillen aanzienlijk! Vraag vooraf altijd een prijsopgave, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
Voor het herroepen van een testament wordt al snel enkele honderden euro's berekend door de notaris.