Geregistreerd mediator. Register vertrouwenspersoon.
Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.

Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg - Uden e.o

Geregistreerd mediator. Register vertrouwenspersoon

Aangesloten bij De Raad van Mediators

Lid NMv. ADR full certified

Alles over kinder- en partner alimentatie

Vergeet de jaarlijkse indexatie niet!

Praten over alimentatie ligt vaak gevoelig. Daarom is er veel in de Wet geregeld, mocht je er samen niet uitkomen. Om snel en goed tot afspraken te komen, is het zinvol om een afspraak in te plannen bij een mediator. Dat kan ook in het geval van een herberekening of aanpassing naar aanleiding van de nieuwe wet en/of jaarlijkse indexering.
Zijn er veranderingen in jullie situatie? Wij maken snel een herberekening voor u. Dat kan al vanaf 75 euro. Op deze pagina lees je alles over partner- en kinderalimentatie.

Wettelijk is bepaald dat het percentage voor indexering gelijk is aan het percentage waarmee de lonen in Nederland dat jaar gemiddeld stijgen. Voor het jaar 2024 is het percentage van de alimentatie indexering vastgesteld op 6,2%.
Daarmee is de verhoging aanzienlijk meer dan over 2023. Toen was de indexering 3,4%. De oorzaak lig in het feit dat de lonen gemiddeld genomen flink gestegen zijn.
De alimentatiebetaler is er voor verantwoordelijk dat de indexering wordt doorgevoerd en het maandelijkse bedrag met ingang van 1 januari 2024 wordt aangepast.

Stel dat je nu 100 euro per maand betaalt, dan wordt het maandbedrag per 1 januari 2024 €100 + €6,20 = €106,20. 

 

 

Indexeren is wettelijk vrplicht
Indexeren is een wetteljke verplichting, tenzij jullie in het convenant/ouderschapsplan hierover een andere afspraak gemaakt hebben. Pas je het bedrag niet aan dan krijgt de alimentatie-ontvanger een vordering op jou en kan deze later (inclusief rente) alsnog geincasseerd worden.
Vragen over indexeren? Neem even contact met mij op! Voeg een productbeschrijving toe met informatie die handig is voor je klanten. 

Als mediator ben ik onafhankelijk. Ik bied een luisterend oor voor alle partijen. Samen zoeken we naar praktische oplossingen. Indien nodig, stellen we financiele plannen op. Gemaakte afspraken woren vastgelegd en geborgd. Doel is 'rust'  te creeeren en spanningen te verminderen waardoor ook weloverwogen 'zakelijke' besluiten genomen kunnen worden.

Peter Westerling, mediator en vertrouwensprsoon

Vast woonbudget bij vaststellen alimentatie

In 2023 is wettelijk bepaald dat er m.b.t. de partneralimentatie met een vast woonbudget gerekend dient te worden (forfaitair woonbudget). Het woonbudget, voor zowel kinder- als partneralimentatie, bedraagt 30% van het NBI (Netto Besteedbare Inkomen). Dit houdt in dat er geen rekening wordt gehouden met het fiscaal voordeel van de eigen woning en dat premies voor inkomensvoorzieningen eerst resulteren in belastingvoordeel om vervolgens volledig boven de streep van het besteedbaar inkomen worden afgetrokken.

Wettelijke duur partneralimentatie aangepast 

Met ingang van 1 januari 2020 is de wettelijke duur voor partneralimentatie verkort van maximaal 12 jaar naar maximaal de helft van de duur van het huwelijk (geregistreerd partnerschap) met een maximum van 5 jaar (art. 1:157 lid 1 BW). Hierop gelden een aantal uitzonderingen:

1: Als het huwelijk langer dan 15 jaren heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt (art. 1:157 lid 2 BW).

2: Als het huwelijk langer dan 15 jaren heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren vóór of op 1 januari 1970, dan eindigt de partneralimentatie na 10 jaren (art. 1:157 lid 3 BW).

3: Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt (art. 1:157 lid 4 BW)

Idexering voor 2024 is 6,2%
 of Per 1 januari 2024 wordt de partner- en/of kinderalimentatie verhoogd met 6,2 procent. Dit heet de indexering.

De hoogte van deze indexering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland. Voor 2024 is dit percentage 6,2 procent.
Ons advies is om dit samen met je ex-partner te regelen. De eerste maanbetaling m.b.t. 2024 dient verhoogt te worden met 6,2%. Het 'vergeten' van indexeren kan tot vervelende consequenties leiden! Omdat het een wettelijk recht/plicht is, kan de ontvanger van alimentatie het achteraf altijd nog opeisen. Stel je vergeet te indexeren. De alimentatie is 200 euro per maand. In 2024 wordt dat dan 212,40 euro per maand. In 2025 wordt er geindexeerd over het nieuwe bedrag. Als je 10 jaar lang niet indexeerd kan het 'misgelopen' bedrag alsnog opgeeist worden. Inmiddels is het dan aardig opgelopen!
Weigert je ex de indexering toe te passen, dan kun je dit vorderen. De indexering is namelijk verplicht! Je kunt achterstallige indexering tot vijf jaar terug opeisen. Lange tijd niet geindexeerd? Neem even contact met ons op en wij helpen u met een berekeing en oplossing zodat uw ex-partner later niet met een claim/incasso komt.  

Wacht niet tot het te laat is!

Met een eerste gesprek -altijd vrijblijvend en gratis- zet je de eerste stap naar een oplossing. Uiteraard wordt alles in volledige vertrouwelijkheid besproken. 

De oplossing binnen hndbereik via mdiation

Wachten betekent meestal dat de situatie er niet beter op wordt en sluimerende conflicten komen uiteindelijk toch tot 'ontbranding'.
Een eerste gesprek kan verhelderend werken. Vaak is een oplossing binnen handbereik. 

Westerling Mediation is gecertificeerd door en aangesloten bij:

Echtscheiding, familieruzie, financiële conflicten. De conflicten-mediator helpt oplossen!

Family Mediation

Echtscheiding, ontbinding samenlevingscontract, beëindiging geregistreerd partnerschap, familieruzie, verdeling erfenis, ouderschapsplan, omgangsregeling, alimentatie..... het zijn allemaal zaken waarbij Westerling Mediation, lid van De Raad van Mediators, kan helpen om snel tot oplossingen te komen.

Zakelijk conflict

Financiele conflicten, onenigheid tussen aandeelhouders of bestuurders, ontbinding van vennootschappen, begeleiding 'slecht nieuws' gesprekken, spanning in de directiekamer of op de werkvloer.... het zijn allemaal zaken waarbij Westerling Mediation via bemiddeling, maar ook door coaching kan helpen om tot oplossingen te komen.

Arbeidsconflict, coaching, mediation

Arbeidsconflicten

Gedwongen ontslag of ontslag met wederzijds goedvinden? Ziekteverzuim doordat werknemer en leidinggevenden in de clinch liggen? Spanningen op de werkvloer? Westerling Mediation aangesloten bij de Raad van Mediators kan als bemiddelaar voor oplossingen zorgen.
Partijen gaan met een beter gevoel verder of uit elkaar.

Coaching, conflicten, mediation

Vertrouwens-persoon

Als vertrouwenspersoon staan we klaar voor mensen binnen bedrijven, organisaties en instellingen die hun verhaal/melding kwijt willen.
Het kan over conflicten gaan, maar ook over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer of integriteitsschendingen.